ITA

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2563-2565)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (63-65) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการพิษณุโลก ปี 2563

มาตราฐานการให้บริการ

แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เงินทุนหมุนเวียน)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายการบริหารบุคคล

หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การคัดเลือก นบพ.ปี2563
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนส่วนภูมิภาค
หลักเกณฑ์การย้าย
ซักซ้อมสร้างความเข้าใจกรณีปรับปรุงตำแหน
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนส่วนภูมิภาค แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาด1
ประกาศขายทอดตลาด2
ประกาศขายทอดตลาด3

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การมีส่วนร่่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่่วมของผู้บริหาร
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2563

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ทะเบียนคุมการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562
ายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

สรุปโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การเสริมสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำแี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


นโยบายในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

การดำเนินการตามาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)