บริการของเรา

ITA

ITA

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2563-2565)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (63-65) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการพิษณุโลก ปี 2563

มาตราฐานการให้บริการ

แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เงินทุนหมุนเวียน)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสด ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายการบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การคัดเลือก นบพ.ปี2563
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนส่วนภูมิภาค
หลักเกณฑ์การย้าย
ซักซ้อมสร้างความเข้าใจกรณีปรับปรุงตำแหน่ง
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) สำหรับบุคลากร ประจำปี 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ
โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับพื้นที่
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาด1
ประกาศขายทอดตลาด2
ประกาศขายทอดตลาด3

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2563
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

การมีส่วนร่่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่่วมของผู้บริหาร
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2563
การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพ
การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ประจำปี 2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 คู่มือการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report) 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ทะเบียนคุมการให้บริการ
ทะเบียนคุมการบริการปี2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 
ายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานการประขุม ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

สรุปโครงการกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การเสริมสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำแี 2563
โครงการพัฒนาชุมชนดีเด่น
โครงการดีดี มีไว้แบ่งปัน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างจริยธรรมองค์กร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2563
สรุปผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

การดำเนินการตามาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายในการสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2563

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)