District Community Development Office News

อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2565 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก