District Community Development Office News

สพอ.วังทอง ติดตามผู้รับทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับทุน