ข่าวประชาสัมพันธ์

🌴พช.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก รอบการประเมินที่ 2 ปี 2565🌴

🏡พช.พิษณุโลก ร่วมส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย🌳