ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference

🏞️พช.พิษณุโลก ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🏞️