จังหวัดพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

01 ธันวาคม 2563 /

17:05 น.

🖋📜จังหวัดพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🔶️📜 .

01 ธันวาคม 2563 /

11:16 น.