ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง