โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-6680-7075

นางสาวยุพา กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 08-1822-1517
นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์09-9635-9716
นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0818879421
นางสาววารี ทับทองหลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0956415506
(Visited 1 times, 1 visits today)