โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 08-6680-7075

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 08-1822-1517
นางยุพา กลิ่นหอม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์09-9635-9716
นายสุนิมิต ชุ่มพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 08-1822-1521
น.ส.องุ่น พันธ์ุบัว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ 06-16197951
(Visited 1 times, 1 visits today)