ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลกเมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่นคง

พิษณุโลกเมืองท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ แยกระเบียงเศรษฐกิจ ที่มั่นคง

สพอ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรม พิษณุโลกเมือง๓ธรรม คนพอเพียง (อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธิตการฝึกอาชีพ) ประจำปี 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก

นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City กิจกรรม พิษณุโลกเมือง๓ธรรม คนพอเพียง (อบรมให้ความรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธิตการฝึกอาชีพ) ประจำปี 2566 และร่วมมอบสิ่งของเพื่อการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิต ต่อยอดอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือน
ในการนี้ นางจริยา สมวันดี พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีส่วนราชการจาก สำนักงานปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ และมีหน่วยงานร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก บรรยายการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในช่วง 13.00 – 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก และนางยุพา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาชีพ โดยมีผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลกและคณะ เป็นวิทยากรสาธิตการทำขนมโดนัทเค้ก และการทำขนมจีบหมู แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริมอาชีพและสาธิตอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำแนกประเภท ดังนี้
1. ปลูกผักสวนครัว
2. เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
3. เลี้ยงไก่พื้นบ้าน
4. เพาะเห็ดนางฟ้า
5. ทำขนมจีบ ลูกชิ้น

รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ : สพอ.เมืองพิษณุโลก

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)