ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลกร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 4/2565

พช.พิษณุโลกร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 4/2565

 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสิริสองแคว ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่18 เป็นประธานฯ
🌻 ในการนี้ นางศุภลักษณ์แก้วมณี พัฒนาการจังหวัด ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลก และ นางจริยา สมวันดี พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก ตัวแทนพัฒนาการอำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงาน ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอำเภอเมือง
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18
#พิษณุโลก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคนสร้างชาติ
📸 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)