ข่าวประชาสัมพันธ์

🌴สพจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565🌴

🌴สพจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565🌴

🌴สพจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565🌴

🕑 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

📌 โดยมีประเด็นดังนี้ 📌
1.การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ
2.การติดตามเงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนาชุมชน
3.ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
4.โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
5.โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา
6.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
7.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
8.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
9.การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
10.การดำเนินงานกองทุนชุมชน
11.โครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
12.การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
13.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
15.กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🌻 โดยที่ประธานการประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ส่งหลักฐานการเบิกงานและการยืมเงินทุกโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 รวมทั้งการดำเนินงานและรายงานผลทุกกิจกรรม ให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด…
🎏 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 🍉 ภาพ/ข่าว 🍉
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)