ข่าวประชาสัมพันธ์

🌼พช. พิษณุโลก คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565🌼

🌼พช. พิษณุโลก คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565🌼

💡 พช. พิษณุโลก คัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 💡

📣 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือก กองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมฯ พิจาณาคัดเลือก กองทุนชุมชนดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชน และการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ตามหลัก ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

📣 กองทุนชุมชนที่คัดเลือกประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น และ กองทุนโครงการแก้ปัญหาความยากจน กข.คจ.ดีเด่น โดยกลุ่มที่ ได้รับการคัดเลือกประเภทละ 1 กลุ่มจะได้รับงบประมาณ กลุ่ม/กองทุนละ 20,000 บาท เพื่อให้กลุ่ม/กองทุน สามารถบริหารจัดการ ได้ตามหลัก ธรรมาภิบาล และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทุนชุมชนเป้าหมาย ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น

💡 ในการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่งเข้าคัดเลือกจำนวน 9 กลุ่ม และกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. จำนวน 7 กองทุน โดยพิจารณาจากเอกสารผลการดำเนินงานของกลุ่ม/กองทุน

🎊 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก🎊
🎯 ภาพ/ข่าว🎯
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)