ข่าวประชาสัมพันธ์

🏡พช.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565🏡

🏡พช.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565🏡

🔸 พช.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565🔸

⏰ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

🎏 ก่อนการประชุมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไหว้พระสวดมนต์

📣 ในที่ประชุม มีวาระสำคัญ ดังนี้
🔸 การติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีปัญหาและและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2564
🔸 การติดตามเงินกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานพัฒนาชุมชน
🔸ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนสิงหาคม 2565
🔸 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565กรมการพัฒนาชุมชน (ไตรมาส 4) จังหวัดพิษณุโลก
🔸 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
🔸 การจัดกิจกรรม “สตรีพิษณุโลกรวมพลังต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ”
🔸 การปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพิษณุโลก
🔸 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
🔸 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ายู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
🔸 ผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
🔸 การคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569
🔸 โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา
🔸 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🔸 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิษณุโลก
🔸 การสรรหาบุคคลเพื่อรับรางวัลปราชญ์ชาวบ้าน – ต้นแบบสัมมาชีพ
🔸 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🔸 การขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกรวมพลังปลูกพืช ผัก รักษ์โลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน
🔸 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย/การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
🔸 แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่พัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
🔸 โครงการสืบสานงานศิลป์ OTOP ถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
🔸 การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ OTOP Big Data
🔸 การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565
🔸 การจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ประจำปี 2565
🔸 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565
🔸 การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน
🔸 การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565
🔸 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการตามตัวชี้วัดภารกิจกรมฯ/การเบิกจ่ายงบประมาณ
🔸 การดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี การเบิกจ่าย/ การรับสมัครสมาชิก/การบริหารจัดการหนี้/ การติดตามสัญญาโครงการที่จะสิ้นอายุความในปีงบประมาณ 2568
🔸 สรุปผลการส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565/กำหนดการส่งงานประจำเดือน สิงหาคม 2565

📣 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1

⭐ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ⭐
📸 ภาพ/ข่าว 📸
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)