ข่าวประชาสัมพันธ์

🌾จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ🌾

🌾จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ🌾

🌾จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ🌾

📮  วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนของจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

📣 ในการนี้ นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร กล่าวบรรยาย หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้
1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
3. STRONG : จิตเพียงพอ ต้านทุจริต
4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

⏰ ในโอกาสนี้ร่วมส่งเสริมการใช้ “Click ชุมชน” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เช่น การวางแผนวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการข้อมูล อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🌳กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 📽 ภาพ/ข่าว 📽
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)