ข่าวประชาสัมพันธ์

🔺พช.พิษณุโลก ติดตามขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ประจำสัปดาห์ 🔺

🔺พช.พิษณุโลก ติดตามขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ประจำสัปดาห์ 🔺

+🔺พช.พิษณุโลก ติดตามขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ประจำสัปดาห์ 🔺

🎯 วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและ นโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมฯ และแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

⏰ ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย น.ส.วารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำแนกตามกิจกรรม/โครงการ ศจพ.4 ระดับอำเภอ ทั้งนี้ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ MPI (17 ตัวชี้วัด) ใน 5 มิติ รวมทั้งสิ้น 11,992 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 10,272 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.66 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1,720 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
2. ผลการเบิกจ่ายโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่
📢 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,915,310 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดังนี้
🔸 เบิกจ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น 947,230บาท คิดเป็นร้อยละ 49.46
🔸 คงเหลือ 968,080บาท คิดเป็นร้อยละ 50.54

🔊 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นย้ำประเด็นดังนี้ 🔊

(airplain) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายท้องถิ่นจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งประสานองค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุบเงินอุดหนุน ปี 2566 ให้อำเภอเพื่อจัดทำโครงการช่วยหลือครัวเรือนเป้าหมาย ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

🌼กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก 📸 ภาพ/ข่าว 📸
#TPMAP
#โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)