ข่าวประชาสัมพันธ์

🚀🚀จังหวัดพิษณุโลก รับฟังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference VCS ) 🎯

🚀🚀จังหวัดพิษณุโลก รับฟังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference VCS ) 🎯

🚀🚀จังหวัดพิษณุโลก รับฟังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference VCS ) 🎯

🎡วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Video Conference System -VCS ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

🧭ในการนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference VCS ) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. การจัดการสาธารณภัย โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ทั้งการติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนประชาชน การเตรียมการเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
2. การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3. การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยต้องให้ความสำคัญ ในการสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. การบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. การบริหารจัดการขยะ ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลัก 3 ช (3Rs)
6. การบริหารสถานการณ์โควิด-19

🌍ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ชุมชน เรื่องการสื่อสารนโยบายด้านต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเอง หรือบุคคลในพื้นที่ ที่เป็นที่รู้จักของประชาชน หรือประชาสัมพันธ์จังหวัด บันทึกเสียงคำพูดข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลาง และข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย หมู่บ้าน/ชุมชน ในทุกวัน เพื่อให้เกิดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

♨️ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาววารี ทับทองหลาง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

### กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว
## 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
## สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
##การขจัดความยากจน

(Visited 1 times, 1 visits today)