ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

จังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

จังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
🔹นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2565 จากการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯและคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ
🔺โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประชุมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย
🔸ด้านเกษตรโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรองหัวหน้าคณะทำงานฯ และผู้แทนเกษตรจังหวัด นำเสนอผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร จำนวน 10 กลุ่ม
🔸ด้านแปรรูป OTOP/SMEs โดยผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานฯ นำเสนอผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านแปรรูป จำนวน 11 กลุ่ม
🔸ด้านท่องเที่ยวชุมชน โดย ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานฯ นำเสนอผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านทีองเที่ยวขุมชน จำนวน 6 ชุมชน
2.รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มเป้าหมายการเศรษฐกิจฐานราก ปี 65 และผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้รายงาน
3.ผลการติดตามการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐฯ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และบ้านวังส้มซ่า ของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.การพิจารณาปรับปรุงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก
5.การบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565
🎯ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เน้นยํ้าให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ร่วมกันสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 🎯

🔊ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)