ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

🏡🌳 พช.พิษณุโลก
#การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
📢วันที่ 27 มิถุนายน 2565
———————————————
⏲️เวลา 13.30 น.
นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2565 โดย มีนางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนฯ และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระประชุมฯ ดังนี้
💠ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
💠การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
💠การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
💠สัญญาโครงการที่จะสิ้นอายุความในปีงบประมาณ 2568
💠ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
💠การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
💠รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
💠การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 199,828 บาท 💠การลงนามในแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ
📽:ภาพข่าว สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดพิษณุโลก
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

(Visited 1 times, 1 visits today)