ข่าวประชาสัมพันธ์

🎁“พัฒนาชุมชนพิษณุโลก” ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP Shopping กำแพงเพชร “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค”🎉

🎁“พัฒนาชุมชนพิษณุโลก” ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP Shopping กำแพงเพชร “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค”🎉

🎁“พัฒนาชุมชนพิษณุโลก” ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP Shopping กำแพงเพชร “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค”🎉

🔸️วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.🔸️

🪁นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

🔹️ในการนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางยุพา กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายในจังหวัด เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฯ จำนวน 12 ราย ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 7 วัน

✨️การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต” และโครงการ OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการหนึ่งที่สืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ทั้งยังทำให้ประชาชนในจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ ได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้ในที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดงาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 รวม 7 วัน ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 300 บูท กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 5 ดาว จำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 30 บูท
2) การสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย
3) กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย

📸 ข่าว/ภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)