ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

พช. พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

พช. พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 6/2565
📅วันที่ 21 มิถุนายน 2565
———————————————-
⏰เวลา 09.00 น.
📝ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
🌸นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนฯร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนางสิงห์ จันทะคุณ เป็นประธานการประชุมฯ มีวาระประชุมฯ ดังนี้
💠รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
💠การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร
💠การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ
💠สัญญาโครงการที่จะสิ้นอายุความในปีงบประมาณ 2568
💠ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
💠การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน

ภาพ/ข่าว:สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

(Visited 1 times, 1 visits today)