ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

📣วันนี้ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน ประเภทละ 3 แห่ง ดังนี้

🏘ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประกอบด้วย
1.บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 8 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก
2.บ้านห้วยเหิน หมู่ 9 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
3.บ้านหนองกาดำ หมู่ 5 ต.พันชาลี อ.วังทอง

🤝ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1.ตำบลหนองแขม อ.พรหมพิราม
2.ตำบลหินลาด อ.วัดโบสถ์
3.ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบแนวทางในการดำเนินการให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และให้เตรียมประเด็นข้อคำถามต่าง เพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ กำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

🔊 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)