ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 🌟

จังหวัดพิษณุโลก คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 🌟

⭐️ จังหวัดพิษณุโลก คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 🌟

🕗 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก

🔸️ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
2.เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOPและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

🌟 โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 61 ราย จำนวน 134 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย…
– ประเภทอาหาร จำนวน 64 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 33 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์

🎏 ทั้งนี้คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 คณะ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก …..ได้ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองฯ ตามเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
– ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน)
– ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน)
โดยในส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน) จะดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการต่อไป ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565

📸ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)