ข่าวประชาสัมพันธ์

⭐️พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2565

⭐️พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2565

⭐️พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2565

🕐วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามงานเร่งด่วนและ นโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมฯ และแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

🎀 ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1) สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
– ครัวเรือนยากจน จำนวน 8,897 ครัวเรือน
– ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 2,817 ครัวเรือน
รวมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ปี 2565 จังหวัดพิษณุโลก ทั้งสิ้นจำนวน 11,714 ครัวเรือน
2) การรายงาน ศจพ.4 ระดับอำเภอ และระดับตำบล ดำเนินการเสร็จสิ้นระดับ (ศจพ.อ.) จำนวน 282 กิจกรรม 11,119 ครัวเรือน
3) โครงการ/กิจกรรมที่ ศจพ.อ. ส่งต่อ ศจพ.จ. เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดำเนินการระดับจังหวัด (ศจพ.จ) จำนวน 30 กิจกรรม 2,053 ครัวเรือน
4) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ/บันทึกข้อมูลในระบบ บันทึกผลให้ความช่วยเหลือแล้ว 104 ครัวเรือน อยู่ระหว่างบันทึกผล 2,356 ครัวเรือน รวมครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 2,460 ครัวเรือน
5) การประชุม ศจพ.จ. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมสิริราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
☘️ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำประเด็นดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือ ต้องดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง และบันทึกผลฯ ในระบบ TPMAP Logbook ปี 65 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ศจพ.อ. ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ทั้งแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมาย มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน
🌼กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว📸
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)