ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565🌟

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565🌟

⭐️ จังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565🌟

🕗 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

🔸️ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางหลักเกณฑ์โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก โดยนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก

🎁🎊 ปี พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความประสงค์ และมีคุณสมบัติส่งผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรฯ จำนวนทั้งสิ้น 140 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
– ประเภทอาหาร จำนวน 67 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 36 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์

🎏 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดดำเนินการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน (30 คะแนน) และส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (25 คะแนน) โดยในส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน) จะดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการต่อไป ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565

📸ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)