ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนโครงการ “พิษณุโลก รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน” ปี 2565

จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนโครงการ “พิษณุโลก รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน” ปี 2565

✨️จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนโครงการ “พิษณุโลก รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน” ปี 2565

🎉วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “พิษณุโลกรวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต ิพิชิตความยากจน” ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)

🎈การประชุมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เลขานุการ ศจพ.จ. ได้แก่ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา เสนานุช จ่าจังหวัดพิษณุโลก,นางภคมน กัมพูธนี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก,นางสิริธร พวงสมบัติ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าคณะทำงาน 5 มิติ ได้แก่ นายนพดล คำพุฒ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (มิติสุขภาพ) ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (มิติการศึกษา) นางสิริธร พวงสมบัติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (มิติความเป็นอยู่และมิติการเข้าถึงบริการแห่งรัฐ) และนางสาววารี ทับทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (มิติรายได้)

💫โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1.เป้าหมายการขจัดความยากจนโครงการ “พิษณุโลก รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน” ปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
2.การบูรณาการแผนงานโครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ของ ศจพ.อ. ทั้ง 9 อำเภอ
3.แผนงานโครงการที่เสนอขอรับความช่วยเหลือ จาก ศจพ.จ.
4.พิจารณาแผนงานโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือในฐานะเจ้าภาพแต่ละมิติ
🎯ในบทบาทของเลขานุการ ศจพ.จ. เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนแต่ละมิติที่รับผิดชอบ และบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือลงในระบบ TPMAP บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง และห้วงระยะเวลาที่กำหนด

🔔โดยจังหวัดพิษณุโลก มีครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2565 จำนวน 11,714 ครัวเรือน
และมีโครงการ/กิจกรรมขอรับการสนับสนุนจาก ศจพ.จ. พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ แยกรายมิติ ดังนี้

-มิติสุขภาพ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม 2 ครัวเรือน
-มิติความเป็นอยู่ จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม 1,276 ครัวเรือน
-มิติการศึกษา จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม 17 ครัวเรือน
-มิติรายได้ จำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม 242 ครัวเรือน
-มิติการเข้าถึงบริการฯ จำนวน 0 โครงการ/กิจกรรม 0 ครัวเรือน
-มิติอื่นๆ (เปราะบาง) จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม 516 ครัวเรือน
รวมโครงการ/กิจกรรม ส่งต่อ ศจพ.จ. จำนวน 30 โครงการ/กิจกรรม 2,053 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)

📷กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)