ข่าวประชาสัมพันธ์

🏡พช.พิษณุโลก ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

🏡พช.พิษณุโลก ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

🏘🏡พช.พิษณุโลก ดำเนินโครงการเพิ่ผมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

📅วันที่ 14 มกรคม 2565 เวลา 09.30 น.
🌸นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเปิดโครงการและได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉 โดยมีวัตถุประสงค์
🌷เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🌷เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🌸ในการนี้ นางทุงสะกรานต์สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางสาวสุทธิวรรณ พิกุลเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้บรรยายในหัวข้อการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
👉กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน รวม 52 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษนันท์อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
📣🌸ภาพ/ข่าว 📷 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)