ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนพิษณุโลกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

พัฒนาชุมชนพิษณุโลกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

☀️พัฒนาชุมชนพิษณุโลกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

🌤วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ ZOOM meeting ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา( POC ) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)

⭐️ในการประชุมครั้งนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการ ศจพ.จ. ได้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายของ ศจพ.อ. ในที่ประชุมดังนี้ มีครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ 5 มิติ จำนวน 6,514 ครัวเรือน ,ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 5 มิติ จำนวน 7,317 ครัวเรือน, ครัวเรือนที่ตกหล่น/กลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 715 ครัวเรือน และครัวเรือนเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 8,032 ครัวเรือน โดยแยกเป็นรายมิติดังนี้
-มิติสุขภาพ จำนวน 1919 ครัวเรือน
-มิติความเป็นอยู่ 3110 ครัวเรือน
-มิติการศึกษา 494 ครัวเรือน
-มิติรายได้ 4,312 ครัวเรือน
-มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 6 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 9,841 ครัวเรือน
3.แผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
​​​ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพิษณุโลกรวมพลัง​​​พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน

💥การจัดประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

🌴 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก:ภาพ/ข่าว
## 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน
## สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)