ข่าวประชาสัมพันธ์

🌟พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌟พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌟พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌈วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ

☘️ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววารี ทับทองหลาง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นางยุพา กลิ่นหอม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

🎯กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
1)นโยบายการดำเนินงานประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2)แนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
3)ตัวชี้วัดและร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4)รายละเอียดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
5) และตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามภารกิจสำคัญอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน

🌸กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว📸
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)