ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ร่วมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

พช.พิษณุโลก ร่วมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565

🔮พช.พิษณุโลก ร่วมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
🏖วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Webex โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการพัฒนาชุมชนและบุคลากรของศูนย์สารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำการเชื่อมโยงบูรณาการ 12 ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงฐานข้อมูล จปฐ./กชช.2ค กับ TPMAP และประการสำคัญ การจัดทำฐานข้อมูล ให้สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ คนไทย ปี 2565 และสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมวันนี้ ศูนย์สารสนเทศฯ นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 ดังนี้
1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนยีสารสนเทศ
🛎 ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาววารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ฯ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

🌴🌴 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌴🌴
## 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน
## สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)