ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✨ พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง✨

📝 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

🚩ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และน.ส.นันทิญา ประดับวงศ์ นักวิชาการพัฒนาพัฒนาชมชนผู้รับผิดชอบงาน พร้อมด้วยนายสนอง เอี่ยมทอง ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และนายณรงค์ จันทร์ชื่น ประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการประชุมได้ คือ มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคนยากจน/ผู้มีรายได้น้อยจากระบบ TP MAP และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) กลุ่มสัมมาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิก กข.คจ. และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 47 คน เพื่อเตรียมเข้ารับการฝึกอบรม ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)