ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

พช.พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

☘️ พช.พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง☘️

⏰วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างการยอมรับในการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
-การกลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม ( สนง.คุมประพฤติ )
-แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ ( น.ส.ช่อเพชรรัดดา ปานโห้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก )
-การวิเคราะห์อาชีพให้เหมาะสมกับตัวเอง ( นายกิติศักดิ์ รุ่งสาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก)
-ถ่ายทอดประสบการณ์ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ( นายอุดร ตรีณาวงษ์ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ)
-อาชีพทางเลือก โดย สพจ.พล.
💐ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้คำนึงถึงมาตรการ แนวปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ของจังหวัดพิษณุโลก💐

🌴🌴 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌴🌴
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)