ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference

พช.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference

💎พช.พิษณุโลกร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference
🎀วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
🎀นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางจริยา สมวันดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยนางสาวปริศนา เกตุพุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางอัญชลี ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้
💓โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แนวทางการบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แบบฟอร์มการแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
4. การบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมเดล)
5. การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

📷ภาพ/ข่าว : สพจ.พิษณุโลก💓
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)