ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก: ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ☘️

พช.พิษณุโลก: ประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ☘️

🌱วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2564โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
🎋โดยมีการแจ้งข้อราชการตามนโยบายสำคัญ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมฯ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
🎋ก่อนวาระการประชุม
✨พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มวิทยฐานะ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117 แก่ นางสาวธารทิพย์ ปินตาปิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ
✨พิธีมอบเกียรติบัตร ผลการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ดังนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ได้แก่
💰กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งตาเปรี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ดีเด่น ได้แก่
💰โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านคลองทำเนียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนละ 20,000 บาท
🖌โดยมีนางสาววิลาวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม เป็นผู้แทนรับมอบ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
🍃🍃

📸พช.พิษณุโลก : ภาพ/ข่าว📷

(Visited 1 times, 1 visits today)