ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนพิษณุโลก จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พัฒนาชุมชนพิษณุโลก จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มตราสัญญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก โดยมี นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้พลังของชุมชน ตามแนวทางสันติวิธี ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน และปี 2547 สำนักงาน ป.ป.ส.ใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน สมทบเงินพระราชทานจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุน ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และจัดสรรให้หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 8,000 บาท ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 275 หมู่บ้าน/ชุมชน
ในการนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้ผู้แทนหน่วยงาน เพื่อมอบให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จำนวน 16 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 292,125 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและชุมชน เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)