🌴🌴 จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วย TPMAP🌴🌴

🌟วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก (ศจพ.จ) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่วมฯ เป็นผู้ดำเนินการตามวาระ
🌟ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ภายใต้โครงการ “พิษณุโลกรวมพลังสร้างสุข” ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนา
🎌🎌จังหวัดพิษณุโลก มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายตกเกณฑ์ จปฐ.และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,831 ครัวเรือน ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1) กลไกการขับเคลื่อน ใช้ ศจพ.จ. /ศจพอ./ทีมปฏิบัติการตำบล/ชุดขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน
2) มอบหมายหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพในแต่ละมิติ ดังนี้ มิติด้านสุขภาพ มอบหมาย สนง.สาธารณสุขจังหวัด มิติด้านความเป็นอยู่ มอบหมาย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มิติด้านการศึกษา มอบหมาย สนง.ศึกษาธิการจังหวัด มิติด้านรายได้ มอบหมาย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ มอบหมาย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3) ใช้กระบวนการขับเคลื่อน ชี้เป้าชีวิต/ จัดทำเข็มทิศชีวิต /บริหารชีวิต/ ดูแลชีวิต /ติดตามผล /รายงานผล
4)มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ จัดประชุมเพื่อติดตามผลทุก 2 เดือน
🎯🎯โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำ ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยใช้เป้าหมายเดียวกัน คือ 13,831 ครัวเรือน ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือ โดยกำหนดตัวชี้วัด 100% ของจำนวนเป้าหมาย เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
🍁กลุ่มงานสารสนเทศฯ พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🍁

(Visited 1 times, 1 visits today)