🌴🌴พช.พิษณุโลก จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564🌴🌴

 

วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการและประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลและถ่ายทอดตัวชี้วัดตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอจำนวน 72 คน โดยพัฒนาการจังหวัดเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการ กิจกรรมที่ต้องบรรลุผลตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการเพื่อเป้าหมายสุดท้าย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

🎄🎄กลุ่มงานสารสนเทศฯ พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🎄🎄

(Visited 1 times, 1 visits today)