🏘🏡พช.พิษณุโลก เพิ่มศ้กยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📃⏰วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
♥️นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ♥️ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำคณะทำงานฯทุกคนปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนฯ เพื่อมีศักยภาพ ส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ♥️กลุ่มเป้าหมายโครงการนี้ ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 52 คน
จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
📣🌸ภาพ/ข่าว 📷 สพจ.พิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)