พช.พิษณุโลก : ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.พิษณุโลก : ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนางลัดดา สุมาวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 15 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มงานสารสนเทศฯ พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)