พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมการบรรยายเรื่อง “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ Video Conference

🌲🌴พช.พิษณุโลก ร่วมประชุมการบรรยายเรื่อง “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ Video Conference 🌵🌴
🚦วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ
🛑ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสาววารี ทับทองหลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสาวองุ่น พันธ์บัว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯ รับชมผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในส่วนของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม คือ
1.กรมฯประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง Kick off ระดับอำเภอๆละ 1 ตำบล
3.กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
4.ติดตามและประเมินผล ภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู”
5. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดำเนินงานระดับตำบล ระดับเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจ
6. เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศ และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปต่อยอดให้กับตำบล
7. ถอดบทเรียนความสำเร็จ เป็นการถอดบทเรียนจากตำบลที่ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ
และจัดทำบทสรุปเสนอผู้บริหาร
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
🕰ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
(Visited 1 times, 1 visits today)