สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 7/๒๕๖๓ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดของกระทรวงมหาดไทย

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

(โทรโข่ง) วันที่ 30 กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ห้อง PPOC ชั้น 3  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สุนิมิต ชุ่มพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามติดตามรับฟังรายละเอียด และแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน  ในการนี้ นายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/๒๕๖๓  เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และการเรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน  ณ ห้อง War Room และห้องประชุม ๕๐๐๑   ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

 

สถานีข่าว CNS พช. พิษณุโลก  ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)