ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

  6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

  7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

  8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

  9. คู่มือหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

  10. คู่มือหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

  11. คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

  13. แนวทางและการตรวจสอบการบริหารจัดการหนี้ตามตัวชี้วัด ปี 2565

  14. คู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  15. คู่มือโปรแกรมบันทึกและประมวลข้อมูล กชช. 2ค ปี 2560 – 2564

  17. คู่มือกิจกรรมการยกระดับศูนย์สาธิตการตลาด

  18. แบบประเมินศักยภาพออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

  19. คู่มือ TPMAP

  20. คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  21. การขับเคลื่อนระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน

  22. คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  24. คู่มือการใช้งานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP Big Data

  25. คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ประจำปี 2564

  26. คู่มือการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2555

  27. คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

  28. คู่มือปลูกผักสวนครัว กรมการพัฒนาชุมชน

  29. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  30. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  31. เอกสารคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

  33. แผนปฏิบัติการพิษณุโลก 65 (จังหวัดไตรมาส 4)

  34. แผนปฏิบัติการพิษณุโลก 65 (อำเภอไตรมาส 4)

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)