คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน-จนท.กลุ่มออมทรัพย์
 คู่มือการสร้างสัมมาชีพ
คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนในกรมการพัฒนาชุมชน
คู่มือ-อสพ.รุ่นที่-71
แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-พ.ศ.-2563
ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)