กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ-ระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551-แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันลาออกจากราชการ พ.ศ.2535

ระเบียบการส่งมอบงาน

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2551

ลาศึกษาต่อ

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองราชการ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552

(Visited 1 times, 1 visits today)