กฎหมายที่เกี่ยวช้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน-กข.คจ.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระเบียบการส่งมอบงาน
ระเบียบข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.2551
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ.2534
ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการ-พ.ศ.2551

(Visited 1 times, 1 visits today)