ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกสพจ.พิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ