ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพบปะพูดคุยและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ระยะ 3)

หม่อมราชวงค์รณจักร จักรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านความมั่นคง สำนักงบประมาณและคณะติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี