โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
นางยุพา กลิ่นหอม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายสุนิมิต ชุ่มพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
องุ่น พันธ์บัว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 1 times, 1 visits today)