โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
นายณเรศ กิติวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน
นายสุนิมิต ชุ่มพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน
นางสาวธิติมา เกตุโต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 1 times, 1 visits today)