ข่าวประชาสัมพันธ์

💟พช.เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้💟

💟พช.เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้💟

@💟เช็คอินถิ่นสองแคว💟@

🎑วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมี CMO ตลาดประชารัฐเดิมและตลาด ประชารัฐขยายผล รวม 30 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งจัดทำแผนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ในปี 2563
🎑 ตลาดประชารัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีพื้นที่ค้าขาย การดำเนินงานโครงการ ตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป กลุ่มผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก
🎁ณ โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

🎁สถานีข่าว CNS พช. พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)