ข่าวประชาสัมพันธ์

🍎พช.ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🍎พช.ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🎎Check In ถิ่นสองแคว🎎

🍎พช.ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🎁 วันนี้ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พบปะพูดคุยกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นไปตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านแบบสันติวิธี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนเครือข่ายทุกอำเภอ รวม 80 คน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก
🎃สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)