ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและส่งรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)