ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนสตรีฯ🎯

🎯พช.ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนสตรีฯ🎯

@🍁เช็คอินถิ่นสองแคว🍁@

🎯พช.ประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนสตรีฯ🎯

♦️ วันนี้ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานประเมินและรับรองมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่สมัครใจข้สู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี โดยกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนา ตนเองด้วยระบบมชช. จำนวน ๔ ประเภท ประกอบด้วย
๑)ผู้นำชุมชนะค้นการบริหารตนอง ด้านกรบริหารงน และด้านกรบริหารสังคม
๒) กลุ่มองค์กรชุมชนะค้นด้นบริหรงน ด้านบริหารคน และดันบริหารผลประโยชน์
) เครือข่ายองค์กรชุมชนะค้นบริหาจัดการงานเครือข่ายการบริหารจัดการสมาชิก และด้านบริหารจัดการผลประโยชน์
๙) ชุมชนะด้านศรษฐกิจ ด้านบริหารจัดการ และด้านสังคม

ในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามวาระ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

🌹สถานีข่าว CNS พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)