ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด

พช.พิษณุโลก ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด

วันนี้ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพ อีกทั้งติดตามการดำเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ วิธคีการ แนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)