ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

พัฒนาการจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิต ชุ่มพงษ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวธิติมา เกตุโต หน.ฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นกิจกรรมพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเข้า” โดยกำหนดจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบุูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารือข้อราชการต่าง ๆ เน้นการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ร้านประชารัฐของดีจังหวัด สถานีบริการน้ำมัน ปตท.วังพิกุล ถนนบายพาสแยกอินโดจีน – ขนส่งจังหวัด (แห่งใหม่) ตำบลวังพิกุล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)